Febrer 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Ubicació
Contacta
a8020917@xtec.cat
93 798 20 26

Vine a veure'ns
Visita virtual
Inici Projecte educatiu/NOFC Secretaria Serveis Notícies tiker Mira què fem Projecte Magnet Schools
 
Preinscripció 2017-2018

 Preinscripció i matriculació. curs 17/18.

Calendari: Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori

 

Fases

Dates

Per a presentar la sol·licitud presencialment caldrà trucar a l’escola a partir del 21 de març i demanar hora.

Difusió de l'oferta de places

20 de març

Presentació de sol·licituds *

Del 23 de març al 4 d’abril

Llistes amb el barem provisional

24 d’abril

Reclamacions

Del 25 al 27 d’abril

Resolució reclamacions

28 d’abril

Llistes amb el barem definitiu

3 de maig

Sorteig

4 de maig

Publicació de llistes ordenades definitives

8 de maig

Publicació de les llistes d'admesos

2 de juny

Període de matriculació

Del 12 al 16 de juny

 

Amplia aquest informació entrant al web del

Departament

d’Ensenyament:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

 

Documentació a presentar per a la preinscripció:

Documentació identificativa

¨  Imprès de sol·licitud, degudament complimentat (us el podreu descarregar de la web de l’Escola).

¨  Original i fotocòpia del llibre de família o partida de naixement on consti el nen o nena; si està en situació d’acolliment, fotocòpia de la resolució del Departament de Benestar Social i Família.

¨  Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport del pare i la mare o tutor/a, i del nen/a en cas que en tingui.

¨  Original i fotocòpia targeta d’assistència sanitària individual del nen/a (TSI).

Si s’al·lega:

¨  En el cas que l’adreça que figuri en el DNI/NIE no coincideixi amb la del full de sol·licitud: certificat municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona que tingui la pàtria potestat o tutela de l’alumne/a.

¨  Fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, quan s’al·legui el domicili del lloc de treball, en lloc del domicili habitual.

¨  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

¨  Fotocòpia del document que acrediti la renda familiar mínima d’inserció (PIRMI).

¨  Original i fotocòpia del certificat que acrediti discapacitat en l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans amb un grau igual o superior a 33%, emès pel Departament de Benestar Social i Família o altres organismes competents d’altres comunitats autònomes.

¨  Informe o certificat mèdic oficial que acrediti malaltia crònica (Sistema digestiu, endocrí, metabòlic, inclosos els celíacs) del alumne/a.

¨  Si el pare, mare, tutor/a o germans de l’alumne/a han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud han de facilitar les seves dades perquè es pugui dur a terme la comprovació. Tanmateix si disposeu d’algun document que n’acrediti l’escolarització (llibre d’escolaritat, informes acadèmics, etc.) , us demanem que també n’adjunteu una còpia.

 

 Criteris de prioritat :

Criteris generals

·         Germans de l'alumne/a escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada,amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

Barem: 40 punts

·         Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

  • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

·         Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem: 10 punts

Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

 

 

 

 

·         Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació

  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

 

Criteris complementaris

·         L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

·         L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

·         El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

Barem: 5 punts


 

C/ Montserrat Quadrada, 11 | 08303 - Mataró | Tel./Fax: 93 798 20 26
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]